Algemene voorwaarden van der Weerd installatiebedrijf

 

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van van der Weerd installatiebedrijf, hierna aangeduid als voorwaarden, wordt verstaan onder;
– Van der Weerd installatiebedrijf: Het bedrijf Van der Weerd installatiebedrijf, ook bekent onder de naam “Van der Weerd installatiebedrijf Duurzame energieoplossingen”, inbegrepen de door Van der Weerd installatiebedrijf aangewezen personen die de totstandkoming van de diensten en de levering, dan wel installatie van producten die Van der Weerd installatiebedrijf aanbiedt, mogelijk maken.
– Klant: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Van der Weerd installatiebedrijf een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Van der Weerd installatiebedrijf een aanbieding doet. De klant is verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst.
– Opdrachtgever: Hij die een opdracht aan Van der Weerd installatiebedrijf verleent; Klant.
– Adviseur: persoon die de klant advies geeft rondom duurzame energie met behulp van oplossingen die zich richten op (kosten)besparing op korte én lange termijn voor de klant.
– Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Van der Weerd installatiebedrijf en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daar op, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
– Raam overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Van der Weerd installatiebedrijf en een klant waarbij afspraken worden vastgelegd binnen een kader waarbij diverse opdrachten kunnen worden uitgevoerd, zonder telkens een nieuwe overeenkomst te sluiten.
– Offerte: Een vrijblijvende aanbieding waarin Van der Weerd installatiebedrijf een voorstel doet voor de levering van een product of dienst. De offerte zal doormiddel van een handtekening van de klant gaan gelden als opdrachtbevestiging en daarmee een overeenkomst tussen de klant en Van der Weerd installatiebedrijf tot stand brengen.
– Diensten: Alle activiteiten die Van der Weerd installatiebedrijf aanbiedt.
– Levering: Een levering, bezorging, aflevering van goederen, materialen ten behoeve van een installatie voor bijvoorbeeld zonne-energie.
– Oplevering: De werkzaamheden aan een installatie zijn voltooid en kan door Van der Weerd installatiebedrijf aan de klant worden “opgeleverd”.
– Onder aannemer: Een bedrijf dat werkt in opdracht van een ander bedrijf dat een overeenkomst heeft gesloten met de eindklant. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer van der Weerd een ander bedrijf in huurt om werkzaamheden uit te voeren. Dit bedrijf werkt dan in opdracht van van der Weerd installatiebedrijf, de klant/opdrachtgever heeft slechts één opdrachtnemer en dat is Van der Weerd installatiebedrijf. Van der Weerd installatiebedrijf legt verantwoording af voor de werkzaamheden, uiteraard ook voor die van onder aannemers.
– Signaleringsysteem: Een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand.
– Meer- en minderwerk: Door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
– Stelpost: Een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd.

1.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes en overeenkomsten richting eindklanten – consumenten, danwel bedrijven waarvoor wij niet als “onder aannemer” werken, indien wij een (raam)overeenkomst sluiten met een bedrijf dan zijn onze algemene voorwaarden voor bedrijven van toepassing.

1.3 Wij streven ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór, tijdens de offerte, of bij het sluiten van onze overeenkomsten, bij de opdrachtbevestiging, aan de klant (elektronisch) ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de klant bij ons inzage vragen. Op verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd.

1.4 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

1.5 Het door de klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door ons als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de klant worden gehanteerd, totdat de klant zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes van van der Weerd installatiebedrijf zijn vrijblijvend, ook wanneer in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele manier recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is, dan wel gewijzigd in uitvoering of prijs. Zelfs wanneer de opdrachtgever een aanbieding of offerte heeft bevestigd voor akkoord is Van der Weerd installatiebedrijf gerechtigd deze alsnog te annuleren indien Van der Weerd installatiebedrijf onverhoopt niet zou kunnen voorzien in de gewenste aanbieding.

2.2 Een offerte van van der Weerd installatiebedrijf is 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn in de desbetreffende offerte wordt gesteld.

2.3 van der Weerd installatiebedrijf kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Een voorgestelde aanbieding of offerte is niet automatisch van toepassing op toekomstige aanbiedingen/ offertes.

2.5 De offerte geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
– Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
– Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen). Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

2.6 De van het aanbod/ offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Van der Weerd installatiebedrijf of in opdracht van van der Weerd installatiebedrijf vervaardigd zijn, blijven eigendom van van der Weerd installatiebedrijf. Zij mogen niet zonder toestemming van van der Weerd installatiebedrijf aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Van der Weerd installatiebedrijf gedaan verzoek aan hem te worden toegezonden. Indien deze documenten in dat geval niet compleet en/of binnen 14 dagen zijn ontvangen is van der Weerd gerechtigd de kostprijs voor het opmaken van deze documenten in rekening te brengen. In dat geval zijn deze documenten eigendom van de opdrachtgever, danwel de klant.

2.7 Offertes zijn vrijblijvend, echter soms is meer onderzoek nodig om een kwalitatief goede installatie en offerte te kunnen maken. Daar kunnen kosten voor worden berekent, uiteraard in overleg met de opdrachtgever, zonder bevestiging doen wij geen werk waar Van der Weerd installatiebedrijf de klant een factuur voor stuurt. Indien na onderzoek geen gunning van opdracht plaats vindt dient de opdrachtgever wel de overeengekomen onderzoekskosten te voldoen. In enkele gevallen zullen zogenaamde onderzoekskosten worden verrekent met de uitvoering van een opdracht (korting op de eindfactuur), dit is enkel het geval als dit nadrukkelijk is afgesproken. Uiteraard zijn alle (technische) documenten zoals bijvoorbeeld ook benoemd in lid 6, die tijdens, danwel ten behoeve van het aanvullende onderzoek worden opgesteld, dan wel in opdracht van van der Weerd installatiebedrijf worden opgesteld, nabetaling eigendom van de opdrachtgever.

2.8 Soms komt het voor dat Van der Weerd installatiebedrijf voorafgaand aan de installatie, materialen laat bezorgen bij de opdrachtgever, dit zal altijd in overleg plaats vinden. Indien opdrachtgever hiermee akkoord gaat zal hij de desbetreffende materialen opslaan in een daarvoor geschikte ruimte, dat zou bijvoorbeeld een schuur/garage kunnen zijn.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Wanneer de opdrachtgever akkoord geeft op een offerte dan komt een overeenkomst tot stand. Deze bevestiging van een aanbieding of offerte is in iedere vorm bindend, mondeling, schriftelijk, per mail of iedere andere mogelijke wijze van bevestigen.

4. Uitvoering van de overeenkomst – verplichtingen van Van der Weerd installatiebedrijf

4.1 Van der Weerd installatiebedrijf zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van van der Weerd installatiebedrijf, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de klant aan Van der Weerd installatiebedrijf strekt tot het oplossen van storingen ten aanzien van garantie, is Van der Weerd installatiebedrijf verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

4.2 Van der Weerd installatiebedrijf neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits Van der Weerd installatiebedrijf aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

4.3 Van der Weerd installatiebedrijf is verplicht de klant te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
– gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; – onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Van der Weerd installatiebedrijf openbaren en de installateur/monteur Van der Weerd installatiebedrijf deskundig moet worden geacht.

4.4 Van der Weerd installatiebedrijf is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal de hoogte van de uit te keren verzekering die Van der Weerd installatiebedrijf heeft afgesloten voor de risico’s van schade maar nooit hoger dan € 500.000 per gebeurtenis. In afwijking van het voorgaande is Van der Weerd installatiebedrijf niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van een signaleringsysteem als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van van der Weerd installatiebedrijf dan wel de verantwoordelijke leidinggevende.

4.5 Van der Weerd installatiebedrijf vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur/ monteur, danwel de verantwoordelijke leidinggevende of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

5. Uitvoering van de overeenkomst – Verplichtingen van de klant / opdrachtgever

5.1 De klant stelt van der Weerd installatiebedrijf in de gelegenheid het werk te verrichten.

5.2 De klant zorgt er voor dat van der Weerd installatiebedrijf tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

5.3 De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

5.4 De klant draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 2 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.

5.5 De klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Van der Weerd behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant Van der Weerd installatiebedrijf hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.6 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de klant komt, dan dient de klant de daaruit voor Van der Weerd installatiebedrijf voortvloeiende schade te vergoeden indien. Hier inbegrepen zijn extra werktijd, maar ook het moeten wijzigen, danwel afzeggen van andere werkzaamheden bij andere klanten/opdrachtgevers.

5.7 De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
een en ander onverlet de plicht van van der Weerd installatiebedrijf, om de klant te waarschuwen op grond van artikel 4 lid 3.

5.8 In geval van een tekortkoming van van der Weerd installatiebedrijf bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant Van der Weerd installatiebedrijf daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Van der Weerd installatiebedrijf reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

6. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

6.1 De klant kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.

6.2 Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

6.3 Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Van der Weerd installatiebedrijf verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade.

6.4 De klant zal de Van der Weerd installatiebedrijf de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.

6.5 Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de klant aan Van der Weerd installatiebedrijf de door Van der Weerd installatiebedrijf aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Van der Weerd installatiebedrijf over het gehele werk zou hebben genoten.

7. Meer- en minderwerk

7.1 Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kan de klant nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.

7.2 In geval van door de klant opgedragen meerwerk kan Van der Weerd installatiebedrijf alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de klant tijdig (voor de feitelijk te maken kosten) heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de klant dit zelf reeds had moeten begrijpen.

7.3 Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer- of minderwerk.

7.4 Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.

7.5 Het ontbreken van een document laat de aanspraken van van der Weerd installatiebedrijf resp. de klant op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de opdracht op degene die de aanspraak maakt.

8. Onvoorziene omstandigheden

8.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Van der Weerd installatiebedrijf hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Klant.

8.2 Indien van der Weerd de klant niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

8.3 Eventuele extra kosten die Van der Weerd installatiebedrijf moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden vergoed.

8.4 Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

9. Overmacht

9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

10. Oplevering

10.1 Het werk is opgeleverd wanneer Van der Weerd installatiebedrijf aan de klant heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

10.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– hetzij wanneer 5 dagen zijn verstreken nadat de klant van van der Weerd installatiebedrijf de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;- hetzij wanneer klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

10.3 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

10.4 Indien bij de oplevering blijkt dat er nog gebreken zijn dient Van der Weerd installatiebedrijf binnen een redelijke termijn deze gebreken op te lossen in overleg met de klant.

11. Tarieven en betaling

11.1 Van der Weerd installatiebedrijf kan om een aanbetaling vragen, indien dat aan de orde is, is dat nadrukkelijk overeengekomen.

11.2 Van der Weerd installatiebedrijf kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de klant.

11.3 Na het sluiten van de overeenkomst kan Van der Weerd installatiebedrijf zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de klant in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Van der Weerd installatiebedrijf gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.

11.4 Indien u als klant akkoord gaat met een offerte dan zult u een factuur van ons ontvangen voor de diensten en producten zoals overeengekomen in de offerte.

11.5 U dient de factuur te voldoen zoals overeengekomen. Indien er geen nadere specifieke afspraken zijn gemaakt dient u de materialen te betalen bij aflevering en het restant bedrag op de dag van oplevering van uw installatie, tenzij anders overeengekomen.

11.6 De (deel)factuur in geval van toepassing van de prijsvorming methode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft Van der Weerd installatiebedrijf een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 15% worden overschreden, tenzij Van der Weerd installatiebedrijf de klant tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.

12. Niet nakomen betalingsverplichting

12.1 Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Van der Weerd installatiebedrijf na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan Van der Weerd installatiebedrijf rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum van de factuur tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

12.3 Van der Weerd installatiebedrijf is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 7 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Van der Weerd installatiebedrijf hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant.

12.4 Van der Weerd installatiebedrijf blijft de eigenaar van alle – al dan niet gebruikte/ verwerkte – materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

12.5 Indien Van der Weerd installatiebedrijf een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de klant hem schriftelijk op zijn verzuim. Indien Van der Weerd installatiebedrijf niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

13. Opschorting van betaling

13.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

13.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Van der Weerd installatiebedrijf het recht de in artikel 12 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

14. Garantie

14.1 Van der Weerd installatiebedrijf garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

14.2 Alle gebruikte materialen vallen onder wettelijke fabrieksgarantie, deze garantie termijnen zijn weergegeven in de offerte/ aanbieding. Indien materialen binnen de garantietermijn defect raken, zullen deze kosteloos worden omgeruild.

14.3 Eventuele arbeid die nodig is om defecte onderdelen – als bedoeld in lid 2 van dit artikel – te vervangen, na 24 maanden vanaf de opleveringsdatum, zal in rekening worden gebracht bij de klant.

14.4 De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
– gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Van der Weerd installatiebedrijf zijn gemeld;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
– het gebrek geen gevolg is van het werk;
– gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van van der Weerd installatiebedrijf aan een derde
opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
– gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
– de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 13, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de klant geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

14.5 De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
– gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp;
– het ontstoppen van een afvoer.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van der Weerd installatiebedrijf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant/ opdrachtgever niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.

15.3 Indien een geschil niet opgelost kan worden middels onderling contact, zal er een beroep gedaan kunnen worden op de rechter. Ik dat geval zal deze te allen tijde worden voorgelegd bij de bevoegde rechter van de rechtbank te Zwolle.

16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

16.1 Van toepassing is steeds de meest recente versie.

16.2 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van van der Weerd installatiebedrijf en zijn te downloaden via www.vdweerdinstallatiebedrijf.nl

16.3 De algemene voorwaarden zijn tevens opvraagbaar via mail of als hardcopy (versie op papier).